Impressum

Socialwave Nederland & België
Postbus 24
NL-6100 AA Echt – Nederland

Postbus 3
BE-3680 Maaseik – België

Tel: +31 88 – 1111 000

E-mail: info@socialwave.nl
Web: http://www.socialwave.nl

Socialwave GmbH

Prannerstr. 10
DE-80333 München
Deutschland

Tel: +49 89 21546472

E-mail: info@socialwave.de
Web: http://wifi.socialwave.de

CEO Duitsland

Directie Nederland & België

KvK en BTW nr. Socialwave:

KvK nr. München en BTW nr: HRB 218178 / DE293366066
Nederland en België KVK en BTW nr: 65749499 / NL137362742B03

Disclaimer – wettelijke vermeldingen

§ 1 Aansprakelijkheidsbeperking

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Echter, de provider kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker.

De inhoud betreft de mening van de auteur en hoeft niet noodzakelijk de mening van de aanbieder te zijn. Het gebruik van de website van de aanbieder leidt niet automatisch tot contractuele verplichtingen tussen de gebruiker en de provider.

§ 2 Externe Links

Deze site bevat links naar andere websites (externe links). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant.

De provider is verantwoordelijk voor het vaststellen of er wettelijke overtredingen plaatsvinden. Op dit moment is aanbieder niet bekend of dit het geval is. De aanbieder heeft namelijk geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder invloed heeft op de inhoud, de verwijzing of op de techniek achter een link.

Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder onmogelijk zonder concrete bewijzen van  vertredingen. Bij het vernemen van informatie met betrekking tot het schenden van rechten, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

§ 3 Auteurs- en uitvoeringsrechten

De gepubliceerde informatie op deze website is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante rechten. Voor elk gebruik wat niet onder het Duitse auteursrecht valt en aanverwante auteursrecht valt is voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of hun respectieve eigenaars.

Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als  zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of distributie van inhoud of complete pagina’s is verboden en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in verschillende formaten is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere voorwaarden

Als bijzondere voorwaarden voor het individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande leden, wordt dit expliciet vermeld. In dit geval zijn bij het gebruik de specifieke voorwaarden van toepassing.

Verklaring privacy-policy:

Bescherming persoonlijke gegevens

Graag willen wij u informeren over ons privacybeleid. U vindt hier informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. De Wet bescherming persoonsgegevens is in Nederland van kracht. Informatie hierover is beschikbaar op onze website.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) altijd openingen kent in de beveiliging en daarom niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij er sprake is van schriftelijke toestemming en of er reeds sprake is van een zakelijke relatie. Het is verboden om de gegevens van aanbieder en alle genoemde personen op deze website niet gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden en het is verboden om deze gegevens te verspreiden.

Persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover dit van toepassing is op persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres), vindt dit, zover dit mogelijk is, plaats op vrijwillige basis.

Deze gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden worden vrijgegeven.

Als tussen u en ons een zakelijke overeenkomst is ontstaan, en veranderd worden dient u daarvan een verzoek aan ons te doen, zodat wij uw persoonlijke gegevens van u gebruiken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden/deze doeleinden (bestandsgegevens).

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om u in staat te stellen met het webaanbod (gebruiksgegevens) te kunnen werken.

Alle noodzakelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen die slechts gebruikt worden zolang als dat nodig is bij de verwerking van uw aanvraag of uitvoering van een overeenkomst.

Wij nemen de wettelijk verplichte (fiscale en commerciële) bewaartermijnen in acht. Op basis van een bevel van een bevoegde autoriteiten, zullen we per geval informatie verstrekken over de betreffende gegevens (inventarisatie data), voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de bescherming van constitutionele machten of het leger of aan de wettelijke verplichting met betrekking tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten te voldoen.

Privacy verklaring voor de Facebook-plugin (“like”):

Deze website maakt gebruik van plugins van de aanbieder Facebook.com, die worden geleverd door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de Verenigde Staten.

Gebruikers van onze website, waar de Facebook-plugin (“Like” button) is geïnstalleerd worden gewaarschuwd dat er via de plug een verbinding tot stand is gebracht op Facebook, waarbij de transmissie wordt uitgevoerd op de browser van de gebruiker, waardoor de plugin op de webpagina verschijnt.

Bovendien worden data die informatie bevatten over uw website doorgestuurd door het gebruik van gegevens op de servers van Facebook.

Dit heeft voor aangemelde Facebookgebruikers tot gevolg, dat de gebruikersdata van hun persoonlijke Facebookaccount toegewezen worden. Zodra u als ingelogde gebruiker van Facebook actief gebruik zult maken van de Facebook-plugin (bijvoorbeeld door te klikken op de ‘Like’- button of de commentaar-functie te gebruiken), deze gegevens overgebracht zullen worden naar uw Facebook-account en daarop gepubliceerd zullen worden.

U kunt dit voorkomen door alleen in te loggen uit uw Facebook-account. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook, verwijzen wij u naar de regelgeving inzake gegevensbescherming op Facebook : http://nl-nl.facebook.com/policy.php.

t.b.v. de webanalysedienst Google Analytics:

Deze website wordt gebruikt door Google Analytics, een webanalysedient van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ‘cookies’.

‘Cookies’, de tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen analyseren uw gebruik van de website. De informatie over uw gebruik van deze website, die door het gebruik van cookies gegenereerd wordt, worden in de meeste gevallen overgebracht naar een server van Google in de VS en ter plekke opgeslagen.

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres daarom verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator.

Wordt uitgevoerd als onderdeel van Google Analytics die uw IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u eventueel kunnen gebruiken om hun volle omvang in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden beschikbaar via de volgende link browser plugin en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U hebt het recht op ieder moment, kosten en zonder vertraging te informeren over de kosten van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op elk moment, op voorwaarde dat uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken met ingang voor de toekomst herroepen. Om informatie te verstrekken, contact opnemen met de verkoper via de contactgegevens in de afdruk.

Bescherming van uw persoonlijkegegevens d.m.v. telecomdiensten

Inventarisatie gegevens zijn in overeenstemming met § 3 nr. 3 TKG gegevens van een abonnee (klant) die van toepassing is voor de instelling, de inhoud, wijziging of beëindiging van een contractuele relatie zijn. Een dergelijke inventarisatie data is Socialwave verzamelen en gebruiken alleen onder de Telecommunicatiewet of door afzonderlijk verleende toestemming van de klant.

Verkeersgegevens is in overeenstemming met § 3 nr. 30 TKG gegevens die worden verzameld, verwerkt of gebruikt bij het aanbieden van een telecommunicatiedienst. Deze data is Socialwave verzamelen en gebruiken alleen onder de Telecommunicatiewet of door afzonderlijk verleende toestemming van de klant.

Het gebruik van de klant en verkeersinformatie van klanten en gebruikers omvat in het bijzonder de levering van diensten, als zodanig, de bouw of het onderhoud van de telecommunicatie, het herkennen, verkleinen of elimineren van defecten en fouten in de telecommunicatie-apparatuur, en het ontdekken en verbieden van het onrechtmatig gebruik van een telecommunicatienetwerk of telecommunicatiediensten.